I Festiwal Kultury Protestanckiej

25 - 31 maja 2009


Pierwszy Festiwal Kultury Protestanckiej we Wrocławiu miał miejsce w dniach 25-31 maja 2009 roku. Inicjatorami projektu były Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna oraz Parafia Ewangelicka Opatrzności Bożej.

– W ramach festiwalu protestancką tradycję chcemy zaprezentować w sposób jak najbardziej różnorodny w formie nabożeństw, koncertów, warsztatów muzycznych, pokazu filmowego. Będziemy debatować, prezentować wspólnoty protestanckie, zadzierzgniemy współpracę z Uniwersytetem Yale w Stanach Zjednoczonych. Zorganizujemy festyn dla dzieci oraz wyprawę śladami protestanckiego Wrocławia – mówił rektor EWST dr Wojciech Szczerba i przybliżając zgromadzonym ideę festiwalu dodał: – Bogactwo tradycji protestanckiej chcemy zaprezentować w duchu idei tolerancji, dialogu między religiami i ekumenizmu. W jak najbardziej otwarty sposób chcemy przełamywać stereotypy i uprzedzenia dotyczące różnych światopoglądów, religii czy mniejszości kulturowych.

– Nie możemy jednak patrzeć jedynie wstecz i chlubić się dokonaniami Marcin Lutra, Jana Kalwina i innych naszych poprzedników – mówił bp Bogusz. – Żyjemy w teraźniejszości, a przed nami przyszłość i to ona winna być naszą wspólna troską – podkreślił.

Słowo pozdrowienia do zgromadzonych skierował metropolita wrocławski abp Marian Gołębiewski.

– W relacjach ekumenicznych nie sposób uciec od historii. Trzeba pamiętać choćby o wojnie Trzydziestoletniej, podczas której protestanci i katolicy wzajemnie wyrządzili wiele krzywd – mówił. – Dziś jednak stoją przed nami nowe wyzwania, związane np. z ekspansją islamu. Dla przeciwstawienia się wielu zewnętrznym zagrożeniom potrzebna jest chrześcijanom jedność, zwłaszcza że dla przedstawicieli religii dalekowschodnich różnice między wyznaniami chrześcijańskimi są praktycznie niezauważalne – dodał.

Cele Festiwalu

 • Ochrona i promocja protestanckiego dziedzictwa kulturowego o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
 • Propagowanie idei tolerancji, dialogu między religiami i ekumenizmu
 • Zwiększony i bardziej masowy dostęp do informacji na temat protestanckiego dziedzictwa kulturowego;
 • Umożliwienie mieszkańcom Wrocławia poznania specyfiki protestanckiego dziedzictwa kulturowego poprzez udział w koncertach, wykładach, prezentacjach, debatach i festynach;
 • Popularyzowanie wiedzy na temat protestanckiego systemu wartości (rola Biblii w tradycji protestanckiej, protestancki etos pracy, cywilizacyjne zdobycze polskiego protestantyzmu, itp.);
 • Opracowanie ,,Protestanckiej Mapy Wrocławia”;
 • Aktywizacja i integracja środowisk protestanckich, katolickich i prawosławnych na rzecz popularyzowania wielowyznaniowej i ekumenicznej tradycji Wrocławia;
 • Opracowanie broszur edukacyjnych z zakresu protestanckiego dziedzictwa kulturowego o charakterze lokalnym i ponadlokalnym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • Promowanie kluczowych postaci wywodzących się z tradycji protestanckiej Wrocławia (D. Bonhoeffer, F. Schleiermacher i inni)
 • Rozwój wrażliwości międzykulturowej Wrocławian w zakresie wiedzy, postaw i zachowań sprzyjających porozumieniu ponad podziałami religijnymi i kulturowymi
 • Przełamywanie stereotypów i uprzedzeń na tle religii
 • Przeciwdziałanie uprzedzeniom i negatywnym stereotypom dotyczącym religii
 • Propagowanie idei wolontariatu

Plakat Festiwalu

Program I Festiwalu Kultury Protestanckiej

 1. Uroczyste nabożeństwo ekumeniczne inaugurujące Festiwal Kultury Protestanckiej – zaproszenie do udziału w nabożeństwie otrzymają lokalni przywódcy Kościoła Rzymskokatolickiego, Prawosławnego, Gminy Żydowskiej i Muzułmańskiej, a także przedstawiciele kościołów ewangelickich, ewangelikalnych i innych społeczności wyznaniowych Wrocławia;
  Nabożeństwo zwieńczy koncert chóru Capella Ecumenica pod dyrekcją Adama Rajczyby prezentując tradycyjne pieśni protestanckie.
  Miejsce: Parafia Ewangelicka Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 12 Wrocław;
 2. Wycieczka ,,Protestancki Wrocław” – spacer szlakiem protestanckich świątyń, miejsc pamięci – kamienic, pomników, ksiąg. W ramach wycieczki uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z biografią Wielkich Protestantów, którzy na trwałe wpisali się w historię miasta (np. Dietrich Bonhoeffer, Friedrich Schleiermacher). Celem wycieczki jest ukazanie uczestnikom spuścizny protestanckiej, jako istotnego elementu, konstruowanej w przeciągu wieków tożsamości Wrocławia. Wycieczkę poprowadzą wrocławscy przewodnicy turystyczni.
 3. Koncert tradycyjnej muzyki Gospel w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego „MUSICON” pod dyrekcją Mai Staniec;
  Miejsce: I Zbór
  Kościoła Chrześcijan Baptystów ul. Kłodnicka 2 Wrocław;
 4. Projekcja filmu ,,Luter” reż. Eric Till (obsada: Joseph Fiennes, Alfred Molina, Peter Ustinow); panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości, reprezentujących środowiska zróżnicowane wyznaniowo. Podczas dyskusji, uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się historycznym i kulturowym uwarunkowaniom Reformacji, oraz jej oddziaływaniu na kształt współczesnych społeczeństw
  Godz.18.00
  Miejsce: Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu ul. św. Jadwigi 12 Wrocław;
 5. Konferencja pt. ,,Oblicza protestantyzmu – wczoraj i dziś”. Interdyscyplinarna konferencja poświęcona Reformacji i Protestantyzmowi, w ramach której zostanie podjęta problematyka dziedzictwa kulturowego z perspektywy historycznej, teologicznej, społecznej i kulturalnej. Podczas konferencji, dostępna dla uczestników będzie biblioteka Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, w której posiadaniu znajdują się unikatowe (w tym anglojęzyczne i niemieckojęzyczne) zbiory z zakresu religioznawstwa, biblistyki, teologii, kultury i historii chrześcijaństwa, a także innych dyscyplin humanistycznych.
  Miejsce: Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu ul. św. Jadwigi 12 Wrocław;
 6. Forum Protestanckie – W ramach Forum Protestanckiego będą miały miejsce plenerowe prezentacje stowarzyszeń, fundacji, misji i kościołów protestanckich. Uczestnicy Forum będą mieli okazję zapoznać się z działalnością kulturalną, społeczną i edukacyjną prowadzoną przez organizacje protestanckie, będą mieli okazję porozmawiać z animatorami i koordynatorami tychże działań na temat ich specyfiki i dynamiki. Forum stanie się również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń na gruncie działalności powyższego typu.
  W ramach forum, nastąpi uroczyste odsłonięcie Protestanckiej Mapy Wrocławia, na której zaznaczone będą ośrodki aktywności kościołów i prezentowanych organizacji protestanckich.
  Godz. 18.00
  Miejsce: Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu ul. św. Jadwigi 12 Wrocław;
 7. Inauguracja Centrum Jonathana Edwardsa. W 2009 roku, Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (EWST) we współpracy z Jonathan Edwards Center At Yale University, otwiera we Wrocławiu Ośrodek Jonathana Edwardsa. Ośrodek ten, umożliwiając dostęp on–line do ustawicznie wzbogacanych zasobów Yale Uniwersity, stanowić będzie doskonałą bazę badawczą dla badań nad Reformacją i protestantyzmem na świecie. Dzięki temu, w niedalekiej przyszłości, całość interdyscyplinarnej wiedzy na temat protestantyzmu (w tym szczególnie spuścizny po Kalwinie, Lutrze, Wesleyach, Melanchtonie), zgromadzonej w jednym z największych na świecie ośrodków badawczych tego typu, stałaby się dobrem ogólnodostępnym również dla polskich badaczy – amatorów i profesjonalistów, co niewątpliwie przy odpowiedniej strategii promocyjnej, zwiększyłoby świadomość również polskiego społeczeństwa w tym obszarze, zaowocowałoby intensyfikacją badań z tego zakresu i uczyniło również polski protestantyzm istotnym i żywotnym elementem polskiej przestrzeni kulturowej. Projekty realizowane w ramach Ośrodka będą miały charakter ponadwyznaniowy i ekumeniczny. Stałą współpracę z Ośrodkiem zadeklarowało wiele znakomitości świata nauki. W ramach działań Ośrodka w Polsce, przewidziana jest organizacja sympozjów konferencji, publikacje i inne projekty realizowane w partnerstwach międzynarodowych. Uroczysta inauguracja Centrum Jonathana Edwardsa w Polsce będzie miała miejsce w ramach Festiwalu Kultury Protestanckiej. Podczas uroczystości obecni będą przedstawiciele Yale University.
  Miejsce: Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu ul. św. Jadwigi 12 Wrocław;
 8. Otwarte nabożeństwa we wrocławskich kościołach protestanckich – uczestnicy będą mogli zapoznać się z protestancką formułą nabożeństw.
  Miejsce: Wrocławskie kościoły i zbory protestanckie;
 9. Festyn dla dzieci – tematyczny festyn dla najmłodszych Wrocławian, w ramach którego dzieci wezmą udział w grach, zabawach, warsztatach, dramach, konkursach przygotowanych przez zespół doświadczonych artystów i animatorów zajęć z dziećmi i młodzieżą z kraju i zza granicy.
  Miejsce: Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu ul. św. Jadwigi 12 Wrocław.